تبلیغات
وبلاگ کلاس ششمی ها - فواید آتش فشان
تاریخ : شنبه 18 آذر 1391 | 08:08 ب.ظ | نویسنده : سمیرامیس
[http://www.aparat.com/v/VpLir]

فواید آتشفشان

1-آزاد شدن ا نرژی درونی زمین

2- حاصلخیز نمودن زمینهایی كشاورزی

3- تشكیل معادن آهن و مس

4

- تشكیل چشمه های آب گرم كه برای امراض پوستی بسیار مفید است

5- استفاده از مواد شیمیایی حاصل از آتشفشان مانند گوگرد

6- استفاده از انرژی حرارتی آن

7- ایجاد سد طبیعی و پل

8- استفاده از سنگ های آتشفشانی در ساختمان سازی

9-ایجادجاذبه های طبیعی وگردشگری

10-تشکیل محوطه سنگی دیدنی وجاذب((پاهواوهو))

11-تشکیل دریاچه در دهانه آتشفشان

*-انواع كلاسیك چهارگانه فعالیت های آتشفشانی

لاكروا كانی شناس معروف چهارنوع فعالیت اتشفشانی تشخیص داده است واین به معنی آن نیست كه فقط چهارنوع ازآن شاخته شده است بلكه ممكن است فعالیت یك آتشفان تركیبی ازچندنوع باشد.به طور كلی درآتشفشان های نوع اول تا چهارم درجه حرارت وسیلان گدازه كاهش یافته وماهیت سنگهای بیرون ریخته اسیدی می گرددو انفجارها نیز شدیدتر گشته و بعلاوه نسبت مواد جامد پرتاب شده بیش از پیش به نسبت مواد سیال    افزایش می یابد

انواع چهارگانه اتشفشانها ی كلاسیك عبارتند از:

الف-نوع هاوایی

اتشفشان نوع هاوایی ازگدازه بسیارسیال آن شناخته می شودودیگر تظاهرات ازجمله انفجارات پرتاب موادوتشكیل مخروطی ازگدازه بسیار بی اهمیت است.فوران آن همواره پیوسته بوده بدین معنی كه دهانه آتشفشان به صورت دریاچه یی درآمده كه موادگدازه درآن به حالت جوش سال های متمادی وجودداردوگاه وبیگاه مواد مذاب براثرلبریز شدن به بیرون ریخته می شود.ازانواع كامل ان كه به خوبی بررسی شده اتشفشانهای جزایرهاوایی ازجمله مونا-لوااست كه بلندی ان از4100 مترتجاوزمی كندویااتشفشان كیلوا به ارتفاع1235مترمی باشد.ولی دهانه این اتشفانهاخالی ازموادگدازه است.بیشتربرونریزیهای جزیره ایسلندوهمچنین نیاملاژیراونیراگنگو(دریاچه  جوشان)دركیوو افریقای مركزی به این دسته تعلق دارند

ب-نوع استرومبلی

فعالیت اتشفشانی استرومبلی(نام این اتشفان ازنام استرومبلی یكی ازجزایرلیپاری واقع درشمال سیسیل گرفته ده است)نیزمانندهاوایی پیوسته است ودهانه این اتشفشان نیزازگدازه سیال پرمی شود اما گاه بگاه ازدهانه ان ستونی ازگدازه سیال پرتاب می شود اما گاه به گاه ازدهانه ان ستونی از ازگازهاوسنگها پرتاب می گردد معمولا این انفجارها خطری ایجاد نمی كنند حتی موادی كه ازدهانه فرو می ریزد بااینكه مقدارشان بسیارزیاد است بازبی خطر می باشد فعالیت این نوع اتشفشان درشب فوق العاده تماشایی است.درخارج ازدهانه اتشفشان مواداتشفشانی برروی شیب واریزه ها می لغزد ودردوره های شدت ان گدازه به صوت ممتدسرازیر می گردد.بنابر این موادی كه ازاتشفشان استرومبلی   بیرون می ریزد ازگدازه ها واسكوریها تشكیل می یابند.

ج-نوع ولكانو

نام این اتشفشان ازاتشفشان ولكانوواقع درمنتهاالیه قسمت جنوبی جزایر لیپاری گرفته شده است.گدازه ان خیلی لزج است وازانواع قبلی كمتر سیال می باشدوخیلی سریع سردومنجمدمی گردد.بدین ترتیب دودكش ان درفاصله هرفوران مسدودمی گردددرنتیجه فعالیت ان بسیا كاهش یافته ومنحصربه خروج بخارات گوگرددارمی شود.برعكس شدت فوران بسیارزیاداست دراین صوت پونس(گدازهای كه بسیار حباب داراست)درمی ایدمواددرشت بخش بسیاركوچكی ازموادبیرون ریخته راتشكیل میدهد.ضمنافوران اتشفشان همراه باخروج توده ای ازدودبه صورت چتری شكل است وشباهت زیادی به انفجاراتمی دارد.روانه های اتشفشا ولكانو بسیار كم وبعلاوه گسترش محدودی نیزدارند.این روانه ها خیلی سریع حتی برروی دامنه ها بسیار تندسردومنجمدمی گردند زیرااین روانه هاازگدازه های لزج تشكیل می یابندكه می توان ریولیت هاازانواع ان به  شمار اورد

د-نوع پله

فوران كوه پله واقع درمارتینیك درسال1902به علت فاجعه دردناكش مشهورگشته ونام ان برای نوع چهارم اتشفشان هابه كارمی رود گدازه ان باوجوددرجه حرارت زیادبسیارسیال(ریولیت-دومیت-داسیت)فورانهای اتشفشانی اغلب بافواصل نسبتا طولانی صورت می گیرد.دراغازفوران این نوع اتشفشانها مرحله بسیار مشخصی دارندكه همان خروج دودوخاكستر است سپس انفجارشدیدی صورت می گیردكه به ماننداتشفشان های نوع ولكانوستونی ازگازوخاكستربیرون می ایدهمزمان باخروج گازهاوخاكستها ابرهای سوزان ازقله اتشفشان ویاازشكافها ودرزهای جانبی خارج می گردد.این ابرها به رنگ تیره اندوازقطعات وخاكسترهانیزتركیب می یابندكه به وسیله بخاراب احاطه شده اندوهرقطعه همواره به صورت جداگانه است وهرگزباقطعه دیگربرخوردنمی كندوبخاراب كه كم وبیش دارای خاكستر است بین قطعات تشكیل لفافه هایی را می دهد.ابرهای سوزان وقتی به پایین می رسندروی زمین می چرخندوسرعت ان بین10تا15متردرثانیه متغیراست وجلوترازان نیزموجی ازهوای فشرده حركت می كندكه شبیه حركت هوای فشرده بهمن هااست.مانندبهمن ابرهای سوزان هرچه درمسیرش قرار گیردازبین می برند دیوارهارامی افكنندودرختان رامی سوزانند.درسال1902ابرهای وزان اتشفشان پله شهرسن پیردرمارتنیك رابه كلی ویران كردوفاجعه ای به وجوداوردكه دران همه ساكنین شهرتلف شدند باستثنای  یك زندانی كه دیوارضخیم سلول زندان وی راازمهكه نجات داده بود.بعدازخروج ابرهای سوزان گدازة خمیری شكل ازان بیرون می اید كه یابه شكل گنبد ویا به صورت تیغه هایی عمود بردودكش قرار می گیرند سوزنها ضمن منجمد شدن شكسته شده وبه صورت خرده سنگها ریزش می كنند.

اغلب اتشفانهای مركب نوع فوران خودرانسبت به زمان تغییر میدهند.یعنی ازنوع بسیارسیال به نوع بسیارانفجاری تبدیل میشوند.باوجوداین فعالیت نوسانی بین دونوع مجاور بسیارفراوان است بدین ترتیب كه گنبدهای اتشفشانهای پله اغلب درروی اتشفانهای ولكانونیزبه وجود می ایند.بنابراین تنهاوسیله تمایز اتشفشانها سیال بودن   گدازه(مانندهاوایی واسترومبلی)وانفجاری انهات(مانند ولكانوو پله)

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn