تبلیغات
وبلاگ کلاس ششمی ها - معنی درس شانزدهم
تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : سمیرامیس
معنی درس
بد ان که قصّه خواندن و شنیدن فایده بسیار دارد :
آگاه باش که داستان خواندن و داستان شنیدن فایده های بسیاری دارد .

اوّل آن که از احوال گذشتگان خبردار شود .
فایده ی اوّل این است که از تاریخ و سرگذشت پیشینیان آگاه می شود .
دویم آن که چون عجایب بشنود ، نظر او به قدرت الهی گشاده گردد .
فایده ی دوم این است که وقتی انسان درباره شگفتی های جهان می خواند معرفت او نسبت به قدرت خداوند بیشتر می شود
سیُم چون محنت و شدّت گذشتگان شنَود ، داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نبوده است ، اورا تسلّی باشد .
فایده ی سوّم این است که وقتی داستان رنج و سختی هایی که گذشته گان کشیده اند را می فهمد به این نکته پی می برد که هیچ کس بدون رنج ودرد نبوده واین سختی ها فقط برای او نیست در نتیجه موجب کم شدن غم و اندوه او می شود .
چهارم ، چون زوال مُلک و مال سلاطین گذشته شنود ، دل از مال دنیا بردارد و داند که با کس وفا نکرده و نخواهد کرد .
فایده ی چهارم این است که وقتی اخبار نابودی وتباهی سرزمین و اموال پادشاهان گذشته را می شنود دیگر به مال دنیا دل نمی بنند چون می داند که دنیا و مال دنیا به هیچ کس وفادار نمانده و نخواهدماند .
پنجم عبرت بسیار و تجربه ی بی شمار اورا حاصل شود .
فایده ی پنجم این است که پند فراوانی می گیرد و تجربه زیادی به دست می آورد .
وخدای تعالی با حضرت رسول ( ص ) می گوید (( ای محمّد ، ما از قصّه های رسولان و خبر های پیغمبران ،بر تو می خوانیم ، آن چه بدان دل را ثابت گردانیم و فایده های کلّی تورا حاصل گردد .)) ( قرآن کریم ، سوره ی هود ، آیه ی 120 )
خداوند بلند مرتبه به پیامبر( ص ) می گوید (( ای محمّد ، ما داستان های پیامبران و اخبار پیغمبران را برای تو باز گو می کنیم و بوسیله ی آن ها دل وضمیر تو را مطمئن می کنیم که برای تو فایده های زیادی دارد )) ( قرآن کریم ، سوره ی هود ، آیه ی 120 )
معنی درس
بد ان که قصّه خواندن و شنیدن فایده بسیار دارد :
آگاه باش که داستان خواندن و داستان شنیدن فایده های بسیاری دارد .

اوّل آن که از احوال گذشتگان خبردار شود .
فایده ی اوّل این است که از تاریخ و سرگذشت پیشینیان آگاه می شود .
دویم آن که چون عجایب بشنود ، نظر او به قدرت الهی گشاده گردد .
فایده ی دوم این است که وقتی انسان درباره شگفتی های جهان می خواند معرفت او نسبت به قدرت خداوند بیشتر می شود
سیُم چون محنت و شدّت گذشتگان شنَود ، داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نبوده است ، اورا تسلّی باشد .
فایده ی سوّم این است که وقتی داستان رنج و سختی هایی که گذشته گان کشیده اند را می فهمد به این نکته پی می برد که هیچ کس بدون رنج ودرد نبوده واین سختی ها فقط برای او نیست در نتیجه موجب کم شدن غم و اندوه او می شود .
چهارم ، چون زوال مُلک و مال سلاطین گذشته شنود ، دل از مال دنیا بردارد و داند که با کس وفا نکرده و نخواهد کرد .
فایده ی چهارم این است که وقتی اخبار نابودی وتباهی سرزمین و اموال پادشاهان گذشته را می شنود دیگر به مال دنیا دل نمی بنند چون می داند که دنیا و مال دنیا به هیچ کس وفادار نمانده و نخواهدماند .
پنجم عبرت بسیار و تجربه ی بی شمار اورا حاصل شود .
فایده ی پنجم این است که پند فراوانی می گیرد و تجربه زیادی به دست می آورد .
وخدای تعالی با حضرت رسول ( ص ) می گوید (( ای محمّد ، ما از قصّه های رسولان و خبر های پیغمبران ،بر تو می خوانیم ، آن چه بدان دل را ثابت گردانیم و فایده های کلّی تورا حاصل گردد .)) ( قرآن کریم ، سوره ی هود ، آیه ی 120 )
خداوند بلند مرتبه به پیامبر( ص ) می گوید (( ای محمّد ، ما داستان های پیامبران و اخبار پیغمبران را برای تو باز گو می کنیم و بوسیله ی آن ها دل وضمیر تو را مطمئن می کنیم که برای تو فایده های زیادی دارد )) ( قرآن کریم ، سوره ی هود ، آیه ی 120 )
پس معلوم شد که در قصّه های گذشتگان فایده ای هست و خواننده و گوینده و شنونده را از آن فایده رسد ، اگر پرسند که قصّه خوانی چند نوع است ؟بگوی دو نوع : اول حکایت گویی و دویم نظم خوانی
پس مشخص شد که دانستن داستان های گذشتگان فایده هایی دارد که هم برای خواننده و هم گوینده و هم شنونده مفید است .اگر تو پرسیدند که قصّه گویی چند نوع است ؟ بگو دو نوع : اول داستان هایی که به صورت حکایت است دوم داستان هایی که در قالب شعر است .
اگر پرسند که آداب حکایت گویان چند است؟
اگر از تو پرسیدند که قصّه گویان چه گونه حکایتی را بیان می کنند ؟
بگوی :اوّل آن که قصّه ای که ادا خواهد کرد ، بر اُستاد خوانده باشد و با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند ، دویم آن که چست و چالا ک به سخن در آید و خام نباشد .
بگو اول این که فرد قصّه ای را که می خواهد باز گو کند برای یک استاد بخواند و هچنین با خود تمرین کرده باشد تا در هنگام قصّه گویی چیزی را از یاد نبرد . دوم این که در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بی تجربه نباشد .
سیم باید که داند جماعت ، لایق چه نوع سخن است ، بیش تر از آن گوید که مردم راغب آن باشند ، چهارم ، نثر را وقت به وقت به نظم آراسته گرداند که بزرگان گفته اند : نظم در قصه خوانی چون نمک است در دیگ :اگر کم باشد طعام بی مزه بود واگر بسیار گردد شور شود .پس اعتدال نگاه باید داشت .
سوم این که باید بداند چه سخنی برای شنوندگان مناسب است و بیشتر در مورد مطالبی حرف بزند که مردن می پسندند ، چهارم این که باید در زمان های مناسب در بین قصّه ساده خود از شعر نیز استفاده کند زیرا بزرگان گفته اند شعر در میان قصه خواند مانند نمک زدن به غذا است اگر کم بزنی غذا بی مزه می شود و اگر زیاد بزنی غذا شور می شود پس باید میانه روی کرد .
پنجم سخنان محال و گزاف نگویید که در چشم مردم ، سبک شود .
پنجم سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوید زیرا در چشم مردم ، ارزش و شان خود را از دست می دهد .
اگر پرسند آداب نظم خوانی چند است ؟
اگر بپرسند که در خواند شعر چه آدابی را باید رعایت کند ؟
بگوی : اوّل آن که به آهنگ خواند .
بگو اول این که وزن اهنگ شعر را درست رعایت کند .
دویم سخن را در دل مردم بنشاند .
دوم این که شعر را تاثیر گذار بخواند
سیم ، اگر بیتی مشکل پیش آمد شرح آن با حاضران بگویید .
سوم این که اگر در میان شعر بیتی بود که فهم آن برای دیگران مشکل بود آن بیت را توضیح به دهد
چهارم ، چنان نکند که مُستَمِع ملول گردد .
چهارم این که به شکلی سخن نگویید که شنوده خسته شود .
پنجم صاحب آن نظم را در اوّل و یا در آخر یاد کند و فاتحه و تکبیر بگوید .
پنجم در اول یا آخر شعر از نام شاعر آن شعر یاد کند و برای اوفاتحه ای بخواند .
((کمال الدین حسین واعظ کاشفی ، فتوّت نامه ی سلطانی ))


  • دانلود فیلم
  • خرید vpn